vyhlasuje
 
Výzvu č. 3/MAS_089/OH na výber odborných hodnotiteľov
pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH")

Podopatrenie PRV:

 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:
    • 21.09.2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov:
    • 02.10.2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:
    • 09.09.2020
Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
    • e-mailovej adresy: michal@geoparkbb.sk
    • tel. čísla: 0905 794 274, 0910 158 133
    • adresy: MAS BBGMP, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 976 13