Strategickým cieľom miestnej akčnej skupiny Banskobystrický geomontánny park je Zlepšenie ekonomických a životných  podmienok  vidieckeho obyvateľstva a zvýšenie príťažlivosti obcí  pre dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti územia environmentálne citlivého prostredia geoparku. ˇ
Špecifické ciele:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.
V rámci projektu budú implementované nasledovné aktivity:
A1 – podpora podnikania a inovácií
B2, B3 – dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
C1 – komunitné a sociálne služby
D2 – infraštruktúra vzdelávania
F2 – verejná kanalizácia

Prijímateľ: Banskobystrický geomontánny park
Celková výška oprávnených výdavkov: 554 151,58 €
Maximálna výška NFP: 526 444,00 €
Dátum začatia realizácie projektu: 03/2020
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023