Názov podopatrenia PRV:
    • 309012001 – 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj)
Typ výzvy:
    • Uzavretá
Dátum vyhlásenia:
    • 03.08.2020
Dátum uzavretia:
    • 27.10.2020
Oprávnené miesta realizácie:
    • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park
Oprávnená právna forma žiadateľa:
    • Akciová spoločnosť  (Slovensko)
    • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
    • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
    • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
    • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
    • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
Oprávnené činnosti:

    1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc podpory
    2. oblasť ekologického poľnohospodárstva
    3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity;
    4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a protipovodňové opatrenia;
    5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 2000;
    6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich aplikáciu;
    7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy vrátane  starostlivosti o TTP;
    8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných technológií pri osevných postupoch;
    9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín;
    10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov;

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):
    • 25 895,00 €
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
    • 50 %
Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
    • 2000,00 €
Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:
    • 40 000,00 €
Na stiahnutie:


Informácie k výzve v ITMS2014+: Vyzva na ITMSKontaktné údaje a spôsob komunikácie:
Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:
    • Listinnou formou na adrese MAS:
Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13
    • e-mail: michal@geoparkbb.sk
    • telefonicky: 0905 794 274
Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.