Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 obsahuje:
    • predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP,
    • predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS,
    • úpravu niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.