Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

 • 309042001 – 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 20.9.2019

Dátum uzavretia:

 • 26.06.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)

 • Družstvo (Slovensko)

 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)

 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Oprávnené činnosti:

 1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);

 2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012 , nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);

 3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;

 4. nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh

 5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;

 6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;

 7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov

 8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 80 764,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 50 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 20 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 161 528,00 €

Na stiahnutie: Výzva

 

Informácie k výzve v ITMS2014+: Viac na web stránke ITMS

 

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • Listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13

 • e-mail: michal@geoparkbb.sk

 • telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.