Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

 • 309064001 – 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 26.9.2019

Dátum uzavretia:

 • 25.06.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)

 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)

 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

 • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Oprávnené činnosti:

 

 1. činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.

 2. činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.

 3. spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 103 199,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 50 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 200 000,00 €

Na stiahnutie:  Výzva 6.4

 

Informácie k výzve v ITMS2014+: Na web stránke ITMS

 

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • Listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13

 • e-mail: michal@geoparkbb.sk

 • telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.