Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS")

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Banskobystrický geopark – Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD")

pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV")

 

vyhlasuje

 

Výzvu č. 2/MAS_089/OH na výber odborných hodnotiteľov

pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH")

 

Podopatrenie PRV:

 

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:

  • 29.11.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov:

  • 10.01.2020

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:

  • 15.01.2020

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

  • e-mailovej adresy: michal@geoparkbb.sk

  • tel. čísla: 0905 794 274, 0910 158 133

  • adresy: MAS BBGMP, Nám. SNP 17, Slovenská Ľupča 976 13