Exkurzia mala rôznorodé zameranie – prvý deň bol venovaný miestnemu rozvoju v horskej vidieckej krajine s rozptýleným osídlením, Druhý deň v Rumunsku bol venovaný hlavne poľnohospodárskej veľkovýrobe na úrodnej nížine. Tretí deň – návšteva v Srbsku bol venovaný, predovšetkým aktivitám samospráv a miestnych podnikateľov pre vytváranie nových pracovných príležitostí a štvrtý deň bol zameraná na uchovanie kultúrneho dedičstva a oboznámenia sa s občianskymi aktivitami pre uchovanie slovenskej tradície a kultúry.

Okrem toho, že sme mali možnosť spoznať kultúru, prostredie a život našich krajanov a mohli to vzájomne porovnať v dvoch krajinách, najsilnejšie na nás zapôsobilo nielen uchovávanie tradícií, jazyka a kultúry, ale aj jedál a hlavne vysoký stupeň sebestačnosti v zásobovaní miestnymi domácimi potravinami.

Tým, že sme navštívili dve krajiny, z toho jednu, ktorá je čerstvým členom EÚ a druhú nečlenskú krajinu, mohli sme vidieť, ako viditeľne členstvo Rumunska v EÚ prospelo hlavne k rozvoju infraštruktúry a podpore podnikania a vytvárania nových pracovných príležitostí. Pre obidve krajiny je zrejmý jeden spoločný znak – poľnohospodárstvo tu nie je utlmované, ale je podporované a veľmi úspešne sa rozvíja. Z toho by sme si mohli vziať aj príklad na Slovensku.

Záverom : je obdivuhodné ako úspešne a cieľavedome si naši krajania uchovávajú svoju kultúru, tradície, jazyk a ako ho stále rozvíjajú a ako sa presadzujú aj v hospodárskej súťaži, ako si navzájom pomáhajú. Je len na škodu, že Slovensko nedostatočne využíva tento potenciál a venuje našim krajanom len minimum pozornosti a podpory. Bolo by veľmi prospešné, ak by výsledkom tejto exkurzie bolo nadviazanie užších kontaktov a spolupráce medzi našimi a rumunskými a srbskými samosprávami a podnikateľmi.