Odborná exkurzia bola zameraná na výmenu skúseností z aplikácie prístupu Leader, diverzifikácie vidieckej ekonomiky na miestnom potenciáli v regióne Burgendland v Rakúsku za účelom zvýšenia odbornosti a kvalifikácie kľúčových vidieckych aktérov v MAS a VSP banskobystrického kraja. Cieľom exkurzie bolo získanie nových poznatkov a skúseností, vzájomná výmena informácií a kontaktov, získanie poznatkov pre prípravu deverzifikácie miestnej ekonomiky na báze miestneho potenciálu a tradícií hlavne v oblasti ekoenergie, predaja z dvora a vidieckej turistiky a v neposlednom rade spoznanie novej krajiny a nových ľudí. Naši členovia sa stretli s farmármi, starostami obcí, manažmentom MAS, vinármi - členovia MAS a VSP BB kraji.

Prvý deň sa niesol v znamení Južného Burgenlandu, program začal prezentáciou LEADER - MAS Južný Burgenland Plus, nasledovala prezentácia k ekoenergii, prehliadka energetického parku Heiligenbrunn, prehliadka areálu vinných pivníc - zaradené do svetového dedičstva UNESCO a na záver predstavenie LEADER - projektu „Sudburgenland - Kúsok raja", Dt. Schutzen.

Druhý deň bol o Severnom Burganlande. Deň začínal predstavením projektov Leader obce Bad Sauerbrunn, predstavenie regiónu Rosalia - rozvoj vidieckoho cestovného ruchu, predstavenie projektu - Predaj miestnych produktov - prehliadka predajne, predstavenie MAS Nordburgenland plus a na záver programu návšteva „Remushof Jagschitz" v Oslip - Dovolenka na statku.

Program cesty bol veľmi dobre zostavený,  vzhľadom k želanému účelu slovenských vidieckych zástupcov. Starostovia obcí sa mohli oboznámiť s program ekoenergie, ktorý prináša financie do obecných pokladníc a aj s formami organizovania združení a podpory marketingu miestnych produktov a špecialít. Vinári a farmári zistili, že poľnohospodári v Burgenlande nechovajú žiadne hospodárske zvieratá, ale pestujú len biomasu pre energetické účely a venujú sa produkcii miestnych špecializovaných výrobkov, hlavne vína, cestovín a olejov. Zástupcovia manažmentov MAS sa mali možnosť oboznámiť s postupmi a aktivitami MAS a aj organizácii a spôsobov a metód poradenstva v oblasti projektového manažmentu a prípravy projektov.

Tým sa vlastne naplnili aj ciele odbornej exkurzie - zvýšenie informovanosti, odbornosti a kvalifikovanosti v nosných témach exkurzie - diverzifikácia vidieckej ekonomiky - vidiecka  turistika, bioenergetika, predaj miestnych produktov.