Projekty boli zamerané na témy: Životné prostredie, Povedomie verejnosti, Starostlivosť o krajinu, Turizmus a Riziká rozvoja. Cieľom súťaže bolo budovať pozitívny vzťah k prostrediu a hodnotám geoparku, zapojenie mladých ľudí do geoparku, naučiť mladých ľudí projektovo myslieť, zviditeľniť a propagovať geopark. Do projektu sa zapojilo 15 základných škôl. Súťažilo 10 projektov. Zvíťazila Katarína Kováčová. Víťaz vyhral digitálny fotoaparát a všetci zúčastnení dostali zvláštne ceny.

Zabezpečenie sprievodného konzultingu počas prípravy projektov

Počas odbobia prípravy projektov žiakov mali žiaci možnosť konzultácií obsahu, štruktúry a témy projektu so stanovenými konzultantami v podmienkach súťaže podľa vybratých tém projektu. Lektori boli  k dispozícii žiakom na telefónnom čísle, e-maily, ale aj osobne priamo v škole, kde boli prizvaní na základe obojstrannej dohody.

Žiaci však túto možnosť využívali minimálne, viac ju využili pedagógovia, ktorí žiakov viedli. Išlo o dobu počas prázdnin do uzávierky projektov t.j. 4 mesiace. Konzultanti konzultovali viac v poslednej fáze pred uzávierkou najčastejšie v mieste školy. Výsledkom ich práce bolo odborné poradenstvo a orientácia v daných témach.

Organizácia vyhodnotenia výsledkov súťaže

Bolo prijatých celkom 20 projektov a hodnotených bolo 10 projektov. Vymenovaním bola zostavená výberová resp.hodnotiaca komisia z 2 zástupcov škôl, 2 partnerov, 1 samotného vyhlasovateľa a 2 osoby podľa profesie príslušnej k témam projektov. Pre ustanovenie komisie bol vypracovaný štatút výberovej komisie a rokovací poriadok. Tiež boli zostavené hodnotiace kritériá. Komisia zasadla 2x za účelom naštudovania projektov. Na 2. stretnutí sa zúčastnili aj predkladatelia projektov - žiaci II. stupňa ZŠ, ktorí boli pozvaní na prezentáciu svojich projektov. Prezentácia projektu bola nepovinná a žiak dostal príležitosť predniesť svoj projekt pred komisiou. Išlo o zámer, aby sa žiak naučil odprezentovať a presadiť vlastné dielo pre získanie danej zručnosti. Tiež išlo o preverenie obsahu informovanosti žiaka o hodnotách geoparku o spôsobe ako zapojil ďalších účastníkov z radov verejnosti.

Komisia projekty bodovala podľa hodnotiacich kritérií. Rozhodla o umiestnení projektov, ocenení a termíne vyhlásenia výsledkov. Komisia rozhodla o jednom umiestnení na 3. mieste pre Katarínu Kováčovú s projektom Na bicykli za Ľupčianskou povesťou, kde vymedzila trasovanie náučno poznávacej trasy v území geoparku spojenú s príbehmi z dávnych čias. Keďže komisia nevybrala 1. a 2. miesto rozhodla o ocenení aj zvyšných 9 predkladateľov projektov ako motivácia pre II. ročník súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v spojení s prezentáciou geoparkov v Banskobystrickom kraji za prítomnosti členov OZ BBGMP, pozvaných hostí a žiakov. Celkom bolo rozoslaných 120 pozvánok. Boli zabezpečené priestory, prezentačná technika a občerstvenie vrátane odborného programu. Prítomným bola odprezentovaná problematika geoparkov ako aj Banskobystrického geoparku. Boli odovzdané hodnotné ceny, ktoré poskytol vyhlasovateľ. Žiaci obdržali cenné publikácie o geoparku a cestou súťaže sľúbili, že sa aktívnejšie zapoja budúci ročník a že do projektov zapoja aj širšiu verejnosť z radov dospelých. Boli prizvané aj médiá, hlavne regionálne.

Fotogaléria: