Poslaním konferencie bolo načrtnúť širšej odbornej verejnosti koncepciu geoparkov.

Vznikol tu priestor podeliť sa so skúsenosťami pri vytváraní predpokladov na začlenenie sa do siete European Geoparks s partnermi zo Štiavnického geoparku a Novohrad - Nógrad geoparku.

Problematika geoparkov v teoretickej rovine bola náplňou prednášky RNDr. J. Klinda z Ministerstva životného prostredia ako aj Ing. P. Sárinca z odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva BBKS.

Ing. Sárinec načrtol víziu Európskych banských alebo montánnych parkov, ku čomu ho priviedol fakt, že kritéria Európskych geoparkov minimálne prihliadajú na pamiatky vzniknuté zásahom človeka do prírody, na ktoré je Štiavnický geopark ako aj Banskobystrický geopark nesmierne bohatý.

Jedným z hlavných cieľov Charty European Geoparks je trvaloudržateľný rast kvality života vo vidieckych oblastiach. Jedným z pomocných nástrojov na jeho dosiahnutie v priestoroch Banskobystrického geoparku je prístup LEADER.

V súčasnosti pripravujeme integrovanú stratégiu rozvoja vidieckeho územia Banskobystrického geoparku. So skúsenosťami z tejto etapy sa s nami prišli podeliť pán Šulák zo Středomoravskej agentury rozvoje venkova ako aj Bc. M. Kubaliaková z MAS Malohont.

Autor:

Katarína Paprčková

miestny manažér