Banskobystrický geomontánny park je riešený ako komplexný projekt budovania geoparku. Hlavným predpokladom pre vznik projektu je existencia a využitie množstva geologických, montanistických a na nich nadväzujúcich ekologických fenoménov a historických pamiatok Banskej Bystrice a jej okolia. Ide hlavne o dve kľúčové geomontánne oblasti : Starohorsko-špaňodolinská a Ľubietovsko-ponická geomontánna oblasť. Projekt bol iniciovaný a pripravovaný za aktívnej spolupráce regionálnej, miestnej samosprávy, odborných inštitúcií na území mesta Banská Bystrica a zástupcov súkromného sektora.


Občianske združenie Banskobystrický geomontánny park vznikalo pred jeho formalizáciou takmer 2 roky iniciatívou niekoľkých nadšencov z radov geológov, urbanistov, ekológov a historikov už od roku 2004.

Iniciátormi projektu geoparku na Banskobystrickom území boli osobnosti, odborníci a znalci územia ako: Milan Žuffa Ellek, RNDr. Ľuboslav Maťo, Ing. arch. Iveta Kavčáková.

Neskôr pristúpili ďaľší: prof. Ing. Peter Patúš, Ing. arch. Mária Chocholová, Ing. Adriana Krajčíová, Ing. Branislav Baláž, Ing. Peter Lakomčík, Ing. Pavel Gender, Ing. Peter Pyšný, Mgr. Michal Zibrín, Ing. Milan Vigaš, Mgr. Ján Jančík, a ďaľší.


Banskobystrický geomontánny park (skr.OZ BBGMP) bol na ministerstve vnútra zaregistrovaný podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 29. decembra 2006 - činnosti spojené so zavedením chodu organizácie pod č. VVS/1-900/90-29327. Je dobrovoľnou nezávislou a neziskovou organizáciou.


V súčasnosti združenie pracuje už 5. rok a po dlhej dobe zaznamenáva väčšiu akceleráciu svojej činnosti, podporenú niekoľkými projektami štátnej a zahraničnej pomoci ako aj výraznejšou pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Činnosť združenia je dobrovoľná, združenie nemá žiadneho zamestnanca.


 

Prečo vznikla myšlienka budovania Banskobystrického geomontánneho parku?

 • veľká atraktivita priestoru Banskobystrického okresu - prítomnosť veľkého, najmä geomontánneho, ale i kultúrno-historického, prírodného potenciálu a pociťovaná potreba jeho lepšieho využívania

 • existujúca potreba spolupracovať a kooperovať v rozvoji turizmu

 • existencia rozvojových dokumentov dotknutých obcí a regiónu

 • podpora kľúčových inštitúcií a vysoký stupeň pripravenosti ľudského potenciálu

 

Čo je úlohou projektu?

Stanoviť spôsob ako presadiť atraktívne územie v projektoch rozvoja, na trhu cestovného ruchu a zvýšiť konkurencieschopnosť územia vytvorením ekonomicky a environmentálne udržateľného produktu poznávacieho cestovného ruchu zameraného na históriu baníctva, kultúru, prírodné a geologické danosti

 

Projekt sa realizuje lebo nám chýbajú:

 • spoločný „imidž" regiónu BB a okolia

 • lepšie poznanie o tom, aké hodnoty máme

 • spôsob ako lepšie využiť existujúce zdroje

 • ponuka územia a zdrojov pre vstup nových investícií

 • vyššia konkurencieschopnosť územia, jeho aktivít a služieb

 • kvalitné zručnosti a informácie

 • komplexné riadenie rozvoja a jeho sledovanie

 • lepšie presadzovanie rozvojových projektov z územia

 


Čo je cieľom

 1. Výskumná, odborná, strategická a technická príprava územia na spoločný koordinovaný rozvoj geoparku s využitím prírodných, montánnych, geologických, kultúrnych a historických daností územia

 2. Vybudovanie a inštitucionalizácia regionálneho partnerstva geoparku s efektívnym systémom komunikácie a funkčnými prevádzkovými vzťahmiZdroj informácie: BBGMP 2008